Všeobecné obchodní podmínky

• Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb Pilates-studia.

• Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Pavlína Krajňáková (pilates-studio.cz), IČ: 74423088, podnikající na základě Živnostenského listu, který vydal Magistrát města Jihlavy pod Č.j.: Živ./20586/10/294/Ř a kupujícího.

• Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

• Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

• Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami obchodnímDalší podmínky

• Během lekcí je zakázáno pořizovat jakýkoliv video a audio záznam ze strany kupujícího.

• Kupující zaplacením objednané služby uděluje souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze Pilates Studia, k jejich zpracování pro účely studia a zasílání informativních emailů.Ochrana osobních údajů

• Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

• Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Pilates Studia za účelem úspěšného splnění objednané služby.

• Při objednávání služeb jsou od kupujícího požadovány pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení účetních dokladů a pro účely komunikace s kupujícím.Způsob objednání

• Po registraci kupujícího je v systému Pilates-studio vytvořen kupujícímu účet, přes který komunikuje a objednává veškeré služby. · Na stránkách www.pilates-studio.cz si kupující vybere požadovanou službu a po kliknutí na „Více informací / přihlásit“ vyplní přihlášku do zvoleného kurzu nebo individuální lekce. Na základě této přihlášky kupujícímu systém automaticky vytvoří fakturu a zašle ji na zadaný emailový kontakt kupujícího.

• Po zaplacení faktury pošle systém automaticky kupujícímu email s potvrzením o přijaté platbě a kupujícímu je zarezervováno místo ve zvoleném kurzu.

• Obdobným způsobem funguje systém i u individuálních lekcí a rolfterapie, pouze s tím rozdílem, že termín služby není předem přesně stanoven, ale kupující si ho domluví dle svých požadavků telefonicky nebo emailem až po zaplacení faktury.

• Rezervace místa na danou službu Pilates Studia se stává závaznou až v momentě připsání platby za fakturu (nikoli jen zasláním přihlášky).

• V případě plné obsazenosti kurzu se platba vrací kupujícímu zpět převodem na účet, nebo po dohodě s lektorem je možné převést rezervaci na jinou službu.Informace o cenách a platbách

• Všechny ceny jsou pro kupujícího konečné.

• S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování přihlášky ještě před jejím odesláním.

• U všech služeb Pilates-studia je požadována platba předem bezhotovostně. Platby za služby je možné provést převodem či vkladem dle zaslané faktury na účet FIO, - č. účtu: 2401234085 / 2010

• Nejsem plátcem DPH.Storno podmínky

• Odhlásit se z kurzu nebo individuální lekce můžete písemně zasláním e-mailu na adresu info@pilates-studio.cz.

• Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V takovém případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Odhlášení z individuální lekce nebo rolfterapie bez storno poplatku lze provést nejpozději do 24 hodin před termínem smluvené individuální lekce nebo rolfterapie. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

• Při zrušení účasti v kurzu později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Při zrušení účasti z individuální lekce nebo rolfterapie později než 24 hodin před jeho konáním nebo pokud se individuální lekce (rolfterapie) nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%.

• Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

• Pilates Studio si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům v co nejkratším možném termínu oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním smluveném termínu nebo mu bude vrácena platba ve výši úměrné podílu zrušených lekcí.

Mgr. Pavlína Krajňáková

Pilates studio +420 777 125 119
Pilates studio info@pilates-studio.cz

Pilates Studio Jihlava

Pilates studio Rolfterapie, individuální lekce a malé skupiny
Pilates studio Chlumova 1, 586 01 Jihlava

Pilates Studio Velké Meziříčí

Pilates studio Skupinové lekce
Pilates studio FC Velké Meziříčí, U Tržiště 2236/2, 594 01 Velké Meziříčí
Pilates studio Všeobecné obchodní podmínky